โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
หมู่ที่ 1 บ้านพิกุลแก้ว   ตำบลพิกุลออก  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26000
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.พ. 63 จัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา
ให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง
สอนในชั้นเรียน
นำนักเรียนเวียนเทียน
สวดมนต์ ทำสมาธิ
วัดพิกุลแก้ว วัดกระดาน แต่งกายชุดผ้าไทย งานวิชาการ (นางอาระยา พึ่งทอง