โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
หมู่ที่ 1 บ้านพิกุลแก้ว   ตำบลพิกุลออก  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26000
คณะผู้บริหาร

นายสัมพันธ์ ญาณสุธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา