โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
หมู่ที่ 1 บ้านพิกุลแก้ว   ตำบลพิกุลออก  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่